] ]
 
] ] ]
]
Site Navigatie
]
] ]

] ] ]
]
Top 7 Recente Berichten ]
Lees laatste Bericht Fortis Variabel Investeringsplan
Laatste Bericht door: Dennis51
Forum: Fortis Algemeen

Geplaatst: Gisteren Om: 20:52

Lees laatste Bericht reclame dsb
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: Gisteren Om: 13:45

Lees laatste Bericht claims ahold
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: Gisteren Om: 13:40

Lees laatste Bericht Onmenselijk
Laatste Bericht door: Toon.Stiphout
Forum: Mijn Verhaal

Geplaatst: 17-Juli-2006 Om: 00:49

Lees laatste Bericht Hollands Welvaren
Laatste Bericht door: Hearlu
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 23:44

Lees laatste Bericht hollands welvaren select 2
Laatste Bericht door: bobo64
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 20:53

Lees laatste Bericht Nieuwsbrief, Jaargang 4, nr. 25-06-06
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Nieuwsbrieven

Geplaatst: 21-Juni-2006 Om: 23:42

]
] ]

] ] ]
]
Zoeken op het Internet ]

Google

Het Web Payback

]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
Zoek naar ]

Zoek op:
Alle Woorden
Eén van de woorden
Zin
]
] ]

] ] ]
]
Poll ]
Heeft u nog vertrouwen in de Banken?
]8.0%(19)
]92.0%(219)
]0.0%(0)

Bekijk Commentaren

Je hebt al gestemd op deze Enquête
]
] ]

] ] ]
]
Welkom Gast ]
Naam:
Wachtwoord:
Automatisch Inloggen
Voeg mij toe aan de Actieve Gebruikerslijst
Ja  Nee

Wachtwoord vergeten? | Registreer
]
] ]

   
Lease Wetgeving
 PAYBACK Forums » Lease Wetgeving
Onderwerp Onderwerp: WCK - Legiolease Publiceer een antwoordPubliceer een nieuw Onderwerp
Forum Sprong  
] ] ]
]
Auteur
Boodschap Vorig onderwerp | Volgende Onderwerp 
Hari
Starter


Starter

Lid geworden: 16-December-2004
Nationala Flag van Netherlands Netherlands
Bericht: 6
Geplaatst: 21-December-2004 Om 00:49 | IP Genoteerd Citeer Hari

Het onderzoek van de AFM heeft uitgewezen dat Legio Lease geen Wck-vergunning had. 

 

De Wck verbiedt kort gezegd het verstrekken van krediet aan het publiek, zonder dat de aanbieder over een vergunning beschikt.

 

Banken beschikken automatisch over een Wck-vergunning. Dexia Bank Nederland heeft dus een Wck-vergunning, net als haar rechtsvoorgangster Bank Labouchere. Legio Lease was geen bank. Volgens de AFM had Legio Lease geen Wck-vergunning. Als dat juist is, hebben die gedupeerden die een overeenkomst met Legio Lease hebben gesloten, dus mogelijk een aanspraak vanwege het ontbreken van een Wck-vergunning.

In principe is een krediettransactie die tot stand is gekomen zonder dat de aanbieder over een vergunning beschikte, nietig of vernietigbaar. Als daarop een beroep wordt gedaan en dat beroep slaagt (je krijgt gelijk bij de rechter), dan is het net alsof de effectenleaseovereenkomst er nooit is geweest. De klant en de aanbieder moeten in de positie worden gebracht waarin zij waren vlak voor het afsluiten van de effectenleaseovereenkomst. In veel gevallen zal dat betekenen dat de inleg moet worden terugbetaald. In beginsel, want de rechter heeft de vrijheid daarvan af te wijken.

Terug naar boven Printbare versie Bekeken Hari's Profiel Zoek naar andere berichten van Hari
 
Job68
Starter
Avatar

Starter

Lid geworden: 25-December-2004
Nationala Flag van Netherlands Netherlands
Bericht: 1
Geplaatst: 28-December-2004 Om 19:44 | IP Genoteerd Citeer Job68

Beste Hari,

Je merkt op dat banken automatisch een vergunning hebben ingevolge de Wck. Op dit moment ben ik van mening dat banken niet automatisch een vergunning krijgen ingevolge de Wck. Wel is het volgens mij zo dat banken, omdat deze een vergunning ingevolge de Wtk hebben, niet getoetst worden wanneer zij een Wck vergunning aanvragen. Hieronder volgt mijn argumentatie.

Dexia heeft sinds 31-12-1990 een Wtk vergunning en is een kredietinstelling ingevolge artikel 6 van de Wtk. Daarmee kreeg Dexia bank op die datum toestemming om kredieten te verlenen, ook aan consumenten. Hieruit lijkt te volgen dat Dexia zonder meer consumentenkredieten mag afsluiten.

De Wck bevat echter een aantal interessante artikelen waaruit blijkt dat Dexia niet automatisch in het bezit is gekomen van deze Wck vergunning. Artikel 14a van de Wck zegt het volgende:

Zodra een instelling ingevolge artikel 52, tweede lid, onder c, d, f onderscheidenlijk g, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 in het in dat artikel bedoelde register is ingeschreven, beschikt die instelling, voor zover het aan die instelling ingevolge artikel 31, tweede lid, 32, tweede lid, 50, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 51 van genoemde wet is toegestaan krediet te verlenen, over een van rechtswege, zonder beperkingen, verleende vergunning als bedoeld in artikel 9 van deze wet.

Om automatisch een vergunning te krijgen, moet Dexia ingeschreven staan volgens het Wtk register, zoals dat bepaald is volgens artikel 52, tweede lid, onder c, d, f of g van de Wtk. Dit is echter niet het geval! Dexia is ingeschreven als een instelling met een vergunning ingevolge artikel 6 van de Wtk. Deze wordt beschreven in artikel 52, tweede lid, onder a. Hiermee wordt al duidelijk dat Dexia niet automatisch een vergunning heeft gekregen voor de Wck. Voor de duidelijkheid volgt hieronder artikel 52 van de Wtk:

1. Er is een register dat door de zorg van de Bank wordt gehouden.
2. De Bank draagt zorg voor de inschrijving van iedere kredietinstelling:
a. die een vergunning als bedoeld in artikel 6 heeft verkregen;
b. die een vergunning als bedoeld in artikel 38, eerste lid heeft verkregen;
c. die krachtens artikel 31 in Nederland het bedrijf van kredietinstelling mag uitoefenen;
d. die krachtens artikel 32 of 32a in Nederland haar werkzaamheden door middel van het verlenen van diensten mag verrichten;
en van iedere financiële instelling:
e. die een verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 45, eerste lid, heeft verkregen;
f. die krachtens artikel 50 werkzaamheden in Nederland mag verrichten; en
g. die krachtens artikel 51 werkzaamheden in Nederland mag verrichten.

(de Bank is hier de Nederlandsche Bank).

Nu duidelijk is dat Dexia niet automatisch over een Wck vergunning bezit, blijft de vraag: was Dexia verplicht om deze vergunning aan te vragen? Artikel 75 van de Wck geeft hierover meer duidelijkheid:

Artikel 75
1. Artikel 7, eerste en tweede lid, geldt gedurende een jaar na het tijdstip van in werking treden van deze wet niet met betrekking tot een gemeentelijke kredietbank, voor de bedrijfsvoering waarvan voor dat tijdstip een reglement was vastgesteld en goedgekeurd ingevolge artikel 8 van de Wet op het consumptief geldkrediet.
2. Ten aanzien van degene, die op het tijdstip van in werking treden van deze wet in de uitoefening van een bedrijf of beroep als de in artikel 1, onder a, 1°, 2° of 3°, bedoelde eerste partij rechtmatig pleegt deel te nemen aan overeenkomsten als bedoeld in die bepaling, blijft hoofdstuk II buiten toepassing gedurende drie maanden na dat tijdstip en voorts, indien binnen die termijn door Onze Minister een aanvraag als bedoeld in artikel 10 van die kredietgever is ontvangen, tot op die aanvraag onherroepelijk is beslist. Artikel 11, tweede lid, is niet van toepassing. De vergunning wordt verleend voor zover die betrekking heeft op een voortzetting van de in de eerste volzin van dit lid bedoelde werkzaamheid en de aanvrager op het tijdstip van in werking treden van deze wet in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255).
3. De artikelen 30 tot en met 32, 33, onder b, c en d , 34, 36, voor zover het betreft het bedingen van een niet variabele kredietvergoeding, 37, 40 tot en met 42, 43, 44, eerste lid, 45 en 46 gelden niet voor overeenkomsten met een bepaalde looptijd, welke zijn aangegaan voor het tijdstip van in werking treden van deze wet, en ten aanzien van voor dat tijdstip aangegane overeenkomsten met een onbepaalde looptijd eerst met ingang van de dag, liggende drie jaar na dat tijdstip.
4. Artikel 33, onder e , voor zover deze bepaling betrekking heeft op artikel 34, 36, voor zover het betreft het bedingen van een niet variabele kredietvergoeding, 37, 40, 41, 42, 43, 44, eerste lid, 45 of
46, geldt niet voor overeenkomsten met een bepaalde looptijd, welke zijn aangegaan voor het tijdstip van in werking treden van deze wet en ten aanzien van voor dat tijdstip aangegane overeenkomsten met een onbepaalde looptijd eerst met ingang van de dag, liggende drie jaar na dat tijdstip.
5. Deze wet geldt niet voor een krediet dat wordt verleend in de vorm van een toegelaten debetstand op een rekening bij een kredietgever, tevens houder van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht kredietwezen, indien die rekening:
a. bestemd is voor het verrichten en ontvangen van betalingen aan, onderscheidenlijk van, derden;
b. strekt tot gebruik in de uitoefening van het bedrijf of het beroep van de kredietnemer en
c. geopend is voor het tijdstip, bedoeld in artikel 77, eerste volzin.

Uit dit artikel blijkt dat Dexia de vergunning wel degelijk had moeten aanvragen. De termijn hiervoor was uiterlijk 3 maanden na ingang van de Wck. Uit de parlementaire behandeling van artikel 75 blijkt dit eens temeer:

Bij de parlementaire behandeling van artikel 75, tweede lid (blz. 244/245 Schuurman & Jordens) staat:
Overigens zullen de bestaande WTK-instellingen ingevolge het overgangsrecht zonder nadere toetsing in aanmerking komen voor een WCK-vergunning, indien zij daarom verzoeken. Vanuit het eerder aangegeven beleidsuitgangspunt dat het brengen van de WTK-instellingen onder het regime van de WCK voor hen met zo min mogelijk beleidslasten gepaard moet gaan, is hen zonder meer een vergunning in het vooruitzicht gesteld.

Hieruit blijkt dat Dexia zonder toetsing een vergunning had kunnen krijgen, wanneer zij daarom verzocht hadden. Dexia heeft deze vergunning kennelijk niet aangevraagd. In het nieuwe wetsvoorstel inzake de Wfd wordt nog eens duidelijk dat banken en verzekeraars tot op heden beide vergunningen moeten hebben, om aan consumenten kredieten te verstrekken. In de nieuwe Wfd hoeft dit niet meer.

Om overlap van toezicht te voorkomen is in het wetsvoorstel Wfd gekozen voor een systeem van “vergunningen van rechtswege”. Dit betekent dat banken en verzekeraars die al beschikken over een vergunning van de prudentieel toezichthouder, automatisch een vergunning ingevolge de Wfd zullen hebben om hun eigen producten op de markt te verkopen zonder voorafgaande toetsing door de gedragstoezichthouder. Dergelijke financiële instellingen hebben derhalve met slechts één vergunningverlenende instantie te maken. Voor banken brengt de Wfd zelfs vereenvoudiging met zich mee: een instelling met een Wtk-vergunning die voornemens is consumentenkrediet te verstrekken, dient in de huidige situatie ook te beschikken over een vergunning op grond van de Wet op het consumentenkrediet (Wck), te verlenen door de AFM.

Uit bovenstaande blijkt dat Dexia in bezit had moeten zijn van een Wck vergunning wanneer blijkt dat aandelenlease produkten onder de Wck vallen. Voor het gemak heb ik alleen de naam Dexia gebruikt, maar dit geldt ook voor de rechtsvoorgangers bank Labouchere en legiolease. (Dus niet alleen legiolease).

Hopelijk kun je hier iets mee!

Met vriendelijke groet,

Job68

Terug naar boven Printbare versie Bekeken Job68's Profiel Zoek naar andere berichten van Job68
 
Stefan
Admin Group


Admin Group

Lid geworden: 22-December-2004
Nationala Flag van Netherlands Netherlands
Bericht: 79
Geplaatst: 28-December-2004 Om 22:57 | IP Genoteerd Citeer Stefan

Beste Job,

Sterker nog ik wil dit graag na (laten) gaan.

Tot die tijd bedankt voor je reactie.__________________
Met vriendelijke groeten,
Stefan.
Terug naar boven Printbare versie Bekeken Stefan's Profiel Zoek naar andere berichten van Stefan
 
Pieter
Admin Group


Admin Group

Lid geworden: 10-December-2004
Nationala Flag van Netherlands Netherlands
Bericht: 175
Geplaatst: 15-Juni-2006 Om 21:47 | IP Genoteerd Citeer Pieter

Koppelverkoop element in effecten lease overeenkomsten, Verplichte lening tegen verplichte aankoop van vastgestelde effecten.

Quote:
Geplaatst op: 06 Jun 2006 01:51 door Okerene
Onderwerp: Is de AFM de onafhankelijke deskundige voor het onderzoek?


(6.) Niet alleen het verzaken van de zorgplicht door de aandelenleaseaanbieders met honorering van de buitengerechtelijke vernietiging door echtgenoten (schriftelijke toestemming vormvereiste) en ambtshalve vernietiging door zonder de wettelijke WCK-vergunning (overtreding van art.9 Wck) kredieten te verstrekken, maar ook de “koppelverkoop” (Art.33 WCK), in de contracten nauwelijks herkenbaar terug te vinden en duiden op ambtshalve vernietiging, moet aanleiding zijn tot meeweging of de Algemeen Verbindend Verklaring van de Duisenberg-Regeling wel redelijk te noemen is. Zaken waar het toezicht, niet alleen van de AFM (voorheen STE) maar ook van DNB, Economische en Financiële Zaken, schromelijk tekort in is geschoten.

6. LJN: AX2257, Rechtbank Zwolle, 108815 / HA ZA 05-622 Datum uitspraak: 12-04-2006 Datum publicatie: 17-05-2006 Inhoudsindicatie: Aandelenlease. Naar voorlopig oordeel is op Sprintplan van Spaarbeleg de WCK van toepassing. Partijen krijgen gelegenheid te reageren op dit voorlopig oordeel. http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp?searcht ype=ljn&ljn=AX2257&u_ljn=AX2257
(…) Voorts is er sprake van nietigheid indien het zou gaan om een overeenkomst zoals omschreven in artikel 33 WCK. Meer in het bijzonder is ingevolge artikel 33 sub e WCK nietig de overeenkomst waarin wordt afgeweken van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 34 tot en met 46, met uitzondering van een afwijking als bedoeld in artikel 42 lid 5 WCK. Op de nietigheid dient ambtshalve acht te worden geslagen. (…)

"Het leasen van effecten; over hoogmoed en de val" door Mr. S.B. van Baalen. (Universitair docent aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen, bezig met het schrijven van een proefschrift over de civielrechtelijke aansprakelijkheid van effecteninstellingen wegens schending van zorgplichten). Bron: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie http://www.platformaandelenlease.nl/Documenten/Het%20Leasen% 20van%20aandelen.htm
(….) De uitzondering uit art. 4 Wck gaat voor deze effectenlease producten in mijn ogen dan ook niet op. Op basis van het bovenstaande is het niet ondenkbaar dat de Wck van toepassing is. Wat zijn de gevolgen van eventuele toepasselijkheid? De rechtbank Arnhem stelt apodictisch dat het effectenlease product in haar voorlopige oordeel ambtshalve nietig is. Dit oordeel zal zien op het niet voldoen aan bepaalde vormvoorschriften Uit de Wck die met nietigheid worden bedreigd.52 Mij is niet geheel duidelijk op welke nietigheidsgrond de rechtbank het oog heeft. Mogelijk gaat het om het geval zoals bestreken door art. 33 sub b Wck. Daar wordt de kredietovereenkomst nietig geacht voorzover daarbij de kredietnemer, zich verplicht tot het aangaan van een andere overeenkomst (koppelverkoop). 53 Op die grond dreigt inderdaad nietigheid voor effectenlease overeenkomsten, immers er wordt slechts krediet verleend met het oog op de gelijktijdig gesloten overeenkomst van opdracht en lastgeving waarbij de aanbieder voor rekening en risico van de belegger gelden belegt in effecten (effectenovereenkomst). (….)

N.B.In het zojuist verschenen artikel van Wieringa Advocaten door Jonathan Barth wijst ook hij op deze mogelijke vernietigingsgrond vanwege art. 33 van de WCK voor [alle] aandelenleasecontracten. “Het maakt dan niet meer uit of deze zijn gesloten met Dexia (zonder vegunning) of met Aegon, Fortis of Defam (met vergunning). Een oordeel over deze stelling hebben wij echter nog niet in gepubliceerde rechtspraak teruggevonden.”

AFM waarschuwt tegen koppelverkoop 6-3-2003 http://www.afm.nl/marktpartijen/default.ashx?DocumentId=2473
(…)Kredietgevers kunnen en mogen consumenten verplichten om bij het aangaan van een lening eveneens een andere overeenkomst af te sluiten, maar dan moet deze verplichting vooraf duidelijk worden gemaakt. Ook moet de consument uitdrukkelijk het recht hebben zelf te bepalen met welke partij deze verplichte overeenkomst wordt aangegaan. Dit gebeurt echter vaak niet. Wanneer dit recht niet uitdrukkelijk aan de consument is toegekend, handelt de kredietgever in strijd met de Wet op het consumentenkrediet (Wck). De consument kan zich in dat geval beroepen op de ongeldigheid van de verplicht afgesloten extra overeenkomst.(…)__________________
Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback
Terug naar boven Printbare versie Bekeken Pieter's Profiel Zoek naar andere berichten van Pieter Bezoek Pieter's Homepage
 
]
] ]
Forum Sprong  

Als je een antwoord op dit onderwerp wil posten moet je eerst inloggen
Als je nog geen lid bent moet je eerst registreren

  Publiceer een antwoordPubliceer een nieuw Onderwerp

] ] ]
]
  ]
Printbare versie Printbare versie
je kan geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
je kan geen antwoorden plaatsen in dit forum
je kan geen berichten verwijderen in dit forum
je kan geen berichten bewerken in dit forum
je kan geen enquêtes creëren in dit forum
je kan geen op enquêtes stemmen in dit forum
]
] ]

] ] ]
]
Deze pagina is gemaakt in 0.9688 seconden. [Aantal Bezoekers: 648241]  Powered by SOOP Portal version Raven RC1
]
] ]