] ]
 
] ] ]
]
Site Navigatie
]
] ]

] ] ]
]
Top 7 Recente Berichten ]
Lees laatste Bericht Fortis Variabel Investeringsplan
Laatste Bericht door: Dennis51
Forum: Fortis Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 20:52

Lees laatste Bericht reclame dsb
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:45

Lees laatste Bericht claims ahold
Laatste Bericht door: mydream
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 19-Juli-2006 Om: 13:40

Lees laatste Bericht Onmenselijk
Laatste Bericht door: Toon.Stiphout
Forum: Mijn Verhaal

Geplaatst: 17-Juli-2006 Om: 00:49

Lees laatste Bericht Hollands Welvaren
Laatste Bericht door: Hearlu
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 23:44

Lees laatste Bericht hollands welvaren select 2
Laatste Bericht door: bobo64
Forum: DSB Algemeen

Geplaatst: 11-Juli-2006 Om: 20:53

Lees laatste Bericht Nieuwsbrief, Jaargang 4, nr. 25-06-06
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Nieuwsbrieven

Geplaatst: 21-Juni-2006 Om: 23:42

]
] ]

] ] ]
]
Zoeken op het Internet ]

Google

Het Web Payback

]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
Zoek naar ]

Zoek op:
Alle Woorden
Eén van de woorden
Zin
]
] ]

] ] ]
]
Poll ]
Heeft u nog vertrouwen in de Banken?
]8.0%(19)
]92.0%(219)
]0.0%(0)

Bekijk Commentaren

Je hebt al gestemd op deze Enquête
]
] ]

] ] ]
]
Welkom Gast ]
Naam:
Wachtwoord:
Automatisch Inloggen
Voeg mij toe aan de Actieve Gebruikerslijst
Ja  Nee

Wachtwoord vergeten? | Registreer
]
] ]

   
Algemene Zaken
 PAYBACK Forums » Algemene Zaken
Onderwerp Onderwerp: Nieuwsflits, Dexia-proces inzake WCAM Publiceer een antwoordPubliceer een nieuw Onderwerp
Forum Sprong  
] ] ]
]
Auteur
Boodschap Vorig onderwerp | Volgende Onderwerp 
Pieter
Admin Group


Admin Group

Lid geworden: 10-December-2004
Nationala Flag van Netherlands Netherlands
Bericht: 175
Geplaatst: 16-Juni-2006 Om 15:08 | IP Genoteerd Citeer Pieter

Het  Dexia-proces inzake WCAM verzoek

Eerst nog even voor uw herinnering:

Van 16 mei 2006 tot en met 19 mei 2006 werd het beroep van Dexia op de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM) om een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) te krijgen bij de rechtbank in Amsterdam behandeld.

 

Juridische belangenbehartigers die het niet eens waren met het verzoek van Dexia om die AVV van het Hof te krijgen dienden dit kenbaar te maken door een verweerschrift daarvoor in te dienen. Door advocaat M. Meijer uit Haarlem is bij het Hof ons gezamenlijk opgesteld verweerschrift ingediend.

 

Een totaal aan 64 verweerschriften zijn door het Hof uiteindelijk in behandeling genomen.

Aan het einde van de 4 procesdagen bepaalde het Hof dat zij, alvorens tot een uitspraak te komen, de behoefte had tot het geven van een opdracht tot een onafhankelijk onderzoek naar de daadwerkelijke aankoop van aandelen. De volledige inhoud van de tussenbeschikking, waarin de door het Hof aangewezen onafhankelijke deskundige bekend gemaakt zou worden, is in een openbare zitting in het Paleis van Justitie in Amsterdam op 2 juni 2006 behandeld.

 

In deze tussenbeschikking bepaalt het Hof voornemens te zijn de stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot deskundige te benoemen.

 

Alvorens tot de benoeming van de onafhankelijk deskundige over te gaan heeft het Hof alle partijen de gelegenheid gegeven op deze beschikking (rekestnummer 1783/05) te reageren. De hiervoor schriftelijk in te dienen reacties konden uiterlijk 12 juni 2006 om 16:00 uur bij de griffie van het Hof ingediend worden.

In samenwerking met een kleine groep van vrijwillige deskundigen hebben Beursklacht en Payback gehoor te geven aan het verzoek van het Hof een reactie te geven op de voorgenomen benoeming van de AFM.

 

De volledige reactie kunt u hier lezen.

 

In een 7-tal argumenten zijn in onze reactie vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de AFM geplaatst:

1.      Ontheffing verlenen bij de wettelijke verplichting van de saldibewakingsplicht;

2.      Geen aandacht hebben geschonken (waarschuwingen geven) aan aandelenlease problematiek;

3.      Tekortkoming in het toezicht door het niet opmerken van het verzaken van de zorgplicht;

4.      Aangehaalde publicatie van Prof. Mr. N.J.H. Huls waarin hij stelt dat de toezichthouders geen sterke rol hebben gespeeld en dat er onder hun toeziend oog door vergunninghouders strafbare feiten zijn gepleegd;

5.      Rapport van de Rekenkamer, waarin de AFM zich minder afwachtend moet opstellen bij het bestrijden en bestraffen van marktmisbruik;

6.      De AFM pas 3½ jaar na overtredingen op 9-12-2000 boetes oplegde voor overtredingen betreffende de aandelenleasecontracten. Dat de boetes zo laat werden opgelegd, kwam nadat de AFM een onderzoek ging instellen naar aanleiding van de melding in het consumentenprogramma Tros Radar over het niet naleven van de regelgeving die geldt bij aan- en verkoopkoersen bij Legio Lease.

7.      Een aantal verweerders heeft aangifte gedaan tegen zowel de AFM als Dexia en waarbij de strekking van het disfunctioneren van de AFM aan de kaak wordt gesteld.


Met alleen bezwaar maken tegen een door het Hof in te stellen onafhankelijk onderzoeksinstituut geef je geen enkele helderheid.

 

Daarvan zijn wij ons uiteraard volkomen van bewust en hebben dan ook niet alleen onze bezwaren aan het Hof kenbaar gemaakt, maar ook oplossingen aangedragen. Oplossingen in de zin van:

·        Hoe zou een onafhankelijk onderzoek gedaan moeten worden (procedure en te controleren processen) en

·        Op welke wijze kan een onafhankelijk onderzoek gewaarborgd worden.

 

De inhoudelijke materiedeskundigheid en “know how” van Beursklacht in de financiële wereld is zeer nuttig gebleken om richting te geven aan het te houden onderzoek binnen de systemen waar de aandelenleaseproducten geadministreerd moeten zijn. Met name de procesverwerking en procesbewaking met alle tussenfasen van administratieve vastlegging is in ons verweerschrift uitvoerig beschreven.

 

Daarmee willen wij het Hof een leidraad geven op welke wijze en op welke plekken van de bank- en aandelenadministratie de daarwerkelijke aankoop van aandelen wel of niet aangetoond kunnen worden.

 

Tot slot hebben wij het Hof verzocht de voorgenomen beslissing om het AFM te benoemen deze beslissing te heroverwegen. Dit verzoek tot heroverwegen menen wij het Hof te moeten vragen om het onafhankelijke onderzoek zo onafhankelijk mogelijk te laten uitvoeren.

 

Als het Hof ons verzoek tot heroverwegen honoreert, worden de door ons voorgestelde prominenten aan het AFM onderzoek toegevoegd op het gebied van:

·        Forensisch schade onderzoek;

·        Forensisch economisch rechercheren;

·        Criminologisch onderzoek;

·        Bank/effectenrecht in relatie tot een economisch/bedrijfskundige achtergrond en

·        Materie deskundighjeid en proceskennis effectenwereld.

 

Op dit moment van verschijnen van deze nieuwsflits buigt het Hof zich over de ingediende bezwaren op het voorgenomen besluit.

 

U hoort meer van ons, zodra er duidelijkheid is over het onafhankelijk onderzoek.

 

Met vriendelijke groet,

Vereniging Payback 

Terug naar boven Printbare versie Bekeken Pieter's Profiel Zoek naar andere berichten van Pieter Bezoek Pieter's Homepage
 
Pieter
Admin Group


Admin Group

Lid geworden: 10-December-2004
Nationala Flag van Netherlands Netherlands
Bericht: 175
Geplaatst: 20-Juni-2006 Om 23:12 | IP Genoteerd Citeer Pieter

Tussenbeschikking:

Vraagstelling:

Citeer:
2.6. Het hof is voornemens aan de deskundige de volgende vraag voor te leggen:

 

Heeft Dexia ten behoeve van de afnemers van de door haar aangeboden effectenleaseproducten - waarop de onder 2.1 genoemde overeenkomst ziet - de aandelen waarop die producten betrekking hebben daadwerkelijk aangekocht en, voorzover voor de nakoming van haar verplichtingen noodzakelijk, behouden?

Uitgangspunt voor de beantwoording van die vraag zullen moeten zijn de door Dexia gedane opgaven van aangekochte aandelen, zoals weergegeven en toegelicht in productie 23 bij het verzoekschrift en in het verweerschrift tegen reconventionele verzoek van [G] en de bijbehorende producties.

 

                          2.7. Aan de deskundige zullen ten behoeve van het onderzoek kopieën van passages uit de gedingstukken met betrekking tot het hierboven bedoelde bezwaar ter beschikking worden gesteld.

                          2.8. Het hof is voornemens tot deskundige te benoemen:

de stichting Autoriteit Financiële Markten

 

Beschikking:

Citeer:
3.  Beslissing

Het hof:

3.1  beveelt een deskundigenonderzoek ter beantwoording van de volgende vragen:

a. heeft Dexia ten behoeve van de afnemers van de door haar aangeboden effectenleaseproducten – waarop de overeenkomst van 23 juni 2005 waarvan in deze procedure de verbindendverklaring wordt verzocht,
ziet - de aandelen waarop die producten betrekking hebben daadwerkelijk aangekocht en, voorzover voor de nakoming van haar verplichtingen jegens die afnemers noodzakelijk, behouden?

b. zijn in het onderzoek ter beantwoording van de hierboven genoemde vraag verdere feiten of omstandigheden gebleken die van belang zijn of kunnen zijn voor het verkrijgen van inzicht in de feitelijke gang van zaken met betrekking tot de verwerving en het behoud van aandelen door Dexia in verband met de hierboven bedoelde effectenleaseproducten? zo ja, welke?

c. op welke wijze of wijzen, met toepassing van welke methode of methoden, is het onderzoek ter beantwoording van de onder a vermelde vraag verricht? waarom is juist voor deze wijze(n), respectievelijk methode(n), gekozen en waarom is, respectievelijk zijn, deze geschikt voor de beantwoording van die vraag?

d. hebben de hierboven genoemde vragen en het naar aanleiding daarvan verrichte onderzoek aanleiding gegeven tot verdere opmerkingen of bevindingen waarvan geldt dat het voor het hof van belang is of kan zijn om er kennis van te nemen, in verband met de beoordeling van het onder 2.2 weergegeven verweer?

3.2 bepaalt dat uitgangspunt voor het hierboven bedoelde onderzoek zullen zijn de opgaven van aandelen die door Dexia zijn gedaan, zoals neergelegd en toegelicht in productie 23 bij het verzoekschrift waarmee deze procedure is ingeleid, in het verweerschrift tegen het reconventionele verzoek van de verweerder onder 13 en in de daarbij gevoegde producties 1 tot en met 3;

3.3 benoemt tot deskundige om het hierboven bedoelde onderzoek te verrichten:
  de stichting Autoriteit Financiële Markten

 

 

Een aantal verweerders heeft bezwaar gemaakt tegen de aanwijzing van de AFM wegens falend toezicht in het verleden. Het Hof verwerpt deze bezwaren omdat het gevraagde onderzoek zich toespitst en beperkt tot het aankoop aandelenbeleid van Dexia. Het beweerdelijk falen in het verleden staat volgens het Hof niet in verband met het gevraagd aandelen onderzoek.

 

 

Het hof heeft vervolgens gemotiveerd gereageerd op voorstellen in wijziging onderzoek. Het hof stelt dat het onderzoek naar aanleiding van reacties op producties in het kader van Mr. F bots en Mr. Voerman het uitgangspunt van het onderzoek zal zijn namelijk: de opgave van aandelen die door Dexia zijn gedaan en toegelicht met de daarbij gevoegde producties en verweerschriften. En heeft vervolgens aangegeven dat het vastleggen van een methodiek onderzoek, door middel van verbod op steekproefsgewijs en of voorwaarden stellen welke methoden gevolgd dient te worden, niet zal plaatsvinden. Daar dit de vrijheid van de onderzoeker in de weg staat. De onderzoeker (AFM) krijgt de vrijheid welke methoden gekozen wordt. Echter heeft het wel tot gevolg gehad dat de vraagstelling is aangevuld. De onderzoeker dient verantwoording af te leggen waarom voor dit onderzoek methode is gekozen. Voorts zegt het Hof toe alle stukken en verdere gegevens die betrekking hebben of zijn ingebracht naar aanleiding van het “uitganspunt onderzoek” aan de onderzoeker zal worden overlegd.

 

Er zijn een aantal zaken traceerbaar naar het ingebrachte verweerschrift van Payback/Beursklacht. Zo worden in de beschikking zaken aangescherpt en of worden de ingebrachte processtukken overgedragen aan de AFM die betrekking hebben op het aandelenonderzoek. Daarnaast is het aan de AFM te bepalen of zij voorgestelde onderzoek methode gaat en wil gebruiken. Om te voorkomen dat de AFM wederom gaat falen in haar functioneren, dient de AFM verantwoording af te leggen aan het Hof waarom de AFM voor de wijze van onderzoeken heeft gekozen. De tweede vraagsteling (b) lijkt rechtstreeks verband te hebben met ingebrachte bezwaren, dat wanneer uit het onderzoek blijkt dat er andere tekortkomingen aanwezig zijn die zijdelings verband houden met het aankoop aandelenbeleid en daarmee weerslag heeft op AVV dit aan het Hof moet worden gemeld.

Hoewel de AFM als onafhankelijk onderzoeker is aangesteld heeft het Hof bepaald dat het onderzoek onder leiding van mr. W.H.F.M. Cortenraad (raadsheer van het Hof) zal worden verricht.

 

 

De beschikking is weliswaar niet zoals we gehoopt hadden. Maar gezien de wijzigingen in de vraagstelling en onderzoek onder leiding van een Raadsheercommissaris mr. W.H.F.M. Cortenraad valt. En de wetenschap dat de AFM alle processtukken, welke zijn ingebracht betreffende aankoop aandelenbeleid, wordt toegezonden. Kan ik me vinden in de beschikking, welke ik beoordeel als een compromis in aangebrachte bezwaren, voorstellen en producties van verweerders.

 

Het moet gezegd worden het Hof heeft zich tot nog toe onafhankelijk opgesteld en neemt acht van alle ingekomen stukken en weet het op waarde in te schatten qua inhoud of strekking en legt de stukken voor aan wie ze bestemd zijn om in later stadium een definitief oordeel over AVV te kunnen vellen.__________________
Met vriendelijke groet,
Pieter Hezemans
Vereniging Payback
Terug naar boven Printbare versie Bekeken Pieter's Profiel Zoek naar andere berichten van Pieter Bezoek Pieter's Homepage
 
]
] ]
Forum Sprong  

Als je een antwoord op dit onderwerp wil posten moet je eerst inloggen
Als je nog geen lid bent moet je eerst registreren

  Publiceer een antwoordPubliceer een nieuw Onderwerp

] ] ]
]
  ]
Printbare versie Printbare versie
je kan geen nieuwe onderwerpen plaatsen in dit forum
je kan geen antwoorden plaatsen in dit forum
je kan geen berichten verwijderen in dit forum
je kan geen berichten bewerken in dit forum
je kan geen enquêtes creëren in dit forum
je kan op enquêtes stemmen in dit forum
]
] ]

] ] ]
]
Deze pagina is gemaakt in 1.0000 seconden. [Aantal Bezoekers: 649103]  Powered by SOOP Portal version Raven RC1
]
] ]