] ]
 
] ] ]
]
Site Navigatie
]
] ]

] ] ]
]
Top 6 Recente Berichten ]
Lees laatste Bericht DEXIA PRECARIO NON OLET ?
Laatste Bericht door: RobVanMarle
Forum: Column R. van Marle

Geplaatst: Gisteren Om: 14:43

Lees laatste Bericht Duisenberg-, WCAM-, Wck- NEE
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Archief

Geplaatst: Gisteren Om: 00:27

Lees laatste Bericht DEXIA
Laatste Bericht door: RobVanMarle
Forum: Column R. van Marle

Geplaatst: 16-Januari-2006 Om: 11:22

Lees laatste Bericht informatie middag Dedemsvaart
Laatste Bericht door: Pieter
Forum: Algemene Zaken

Geplaatst: 15-Januari-2006 Om: 01:03

Lees laatste Bericht dexia
Laatste Bericht door: RobVanMarle
Forum: Column R. van Marle

Geplaatst: 14-Januari-2006 Om: 17:27

Lees laatste Bericht dexia
Laatste Bericht door: RobVanMarle
Forum: Column R. van Marle

Geplaatst: 14-Januari-2006 Om: 17:20

]
] ]

] ] ]
]
Zoek naar ]

Zoek op:
Alle Woorden
Eén van de woorden
Zin
]
] ]

] ] ]
]
Advertentie
]
] ]

] ] ]
]
Poll ]
Heeft u nog vertrouwen in de Banken?

Bekijk Resultaten and Commentaren

]
] ]

] ] ]
]
Welkom Gast ]
Naam:
Wachtwoord:
Automatisch Inloggen
Voeg mij toe aan de Actieve Gebruikerslijst
Ja  Nee

Wachtwoord vergeten? | Registreer
]
] ]

  
] ] ]
]
Werkgroep Sprintplan
Voor vragen sprintplan@pay-back.nl
Aanmelden PAYBACK Openen
Aanmelden Stichting SPiRiT www.stichting-spirit.nl
De webpagina voor SprintPlan is voor het laatst bijgewerkt op 16 september 2005


Index

 
 

Terug naar "Index"

Let op ! Belangrijke mededelingen

Voortijdig stoppen met SprintPlan

Door een vraag, die door één van onze leden aan ons werd voorgelegd, kwamen wij het volgende tegen. Het betreffende lid had aan Spaarbeleg aangegeven zijn SprintPlan te willen beëindigen. Spaarbeleg stuurde na het verzoek tot beëindiging de vragensteller een formulier toe met het verzoek dit te ondertekenen. In dit formulier stond o.a. de volgende zin:

"En verklaart tevens dat hij/zij Spaarbeleg ten volle vrijwaard voor alle schade voortvloeiend uit de betaling op deze overeenkomst".

Dit is natuurlijk uiterst merkwaardig, zo niet verdacht. In de (getekende) overeenkomst zijn namelijk de voorwaarden vastgelegd, waaronder de overeenkomst voortijdig beëindigd kan worden. Het gaat dan om een boete van 4% (of 5% in sommige overeenkomsten) over het geleende bedrag + de eventuele restschuld die ontstaat als de waarde van de participaties lager is dan het geleende bedrag (de garantiewaarde vervalt namelijk bij voortijdige beëindiging). Er is derhalve geen enkele noodzaak om Spaarbeleg een vrijwaring te verlenen: gewoon niet doen dus; schriftelijk opzeggen moet voldoende zijn!

Stuiten van verjaring

Mededeling voor leden van Payback die om uiteenlopende redenen besloten hebben om niet mee te doen met de nu lopende Sprintplanactie. Let op dat u uw vordering niet laat verlopen door mogelijke verjaring. Leest u nog eens zorgvuldig de, door Payback al eerder gepubliceerde, achtergronden hiervan door. Deze zijn voor het gemak, hieronder nogmaals weergegeven (“Verjaring van rechtsvorderingen”). Niets doen is verkeerd, neem in ieder geval actie!

Een algemene brief die ertoe leidt dat uw rechtsvorderingen niet zullen verjaren, biedt onvoldoende zekerheid. Dit heeft te maken met de verschillende manieren waarop de verjaring van verschillende rechtsvorderingen moet worden gestuit. Met name stuiting van het recht tot vernietiging levert rechtstheoretische problemen op.
Een algemene brief zou derhalve risico´s met zich meebrengen en er toe kunnen leiden dat de verjaring niet gestuit wordt. Met deze brief loopt u geen risico dat uw rechtsvordering verjaart en doet u geen afstand van uw rechten. Leden die gebruik wensen te maken van deze brief, kunnen die bij onze werkgroep aanvragen.

Met dank aan Bosselaar&Strengers. 

De Sprintplanactie
Voorgeschiedenis

In september 2004 werd contact opgenomen met het Utrechtse advocatenkantoor Bosselaar&Strengers in Utrecht, omdat dit kantoor een gunstige tussenuitspraak wist te bewerkstelligen in een procedure tegen Aegon Bank N.V. (Spaarbeleg) namens een echtpaar. Deze uitspraak, in juli 2004, van de Utrechtse rechtbank was voor zover ons bekend het eerste positieve resultaat in een SprintPlanzaak. Het kantoor toonde zich bereid om ook namens een groep gedupeerden op te treden tegen Spaarbeleg, mits in de vorm van een gezamenlijk rechtszaak. Zie voor een nadere uitleg hierover onder “Aanpak gezamenlijke rechtszaak”. Het kantoor kwam zelf met een initiatief om e.e.a. op te zetten. Belangstellenden konden meedoen door een deelnameformulier, tevens machtiging, in te vullen en toe te sturen naar het kantoor.

Naderhand werd duidelijk dat uit financiële en administratieve overwegingen het beter zou zijn om de aanpak te wijzigen en het geheel opnieuw op te zetten, waarbij een op te richten stichting de organisatie en coördinatie van het geheel zal overnemen.

 

Stichting SPiRiT

Januari dit jaar werd daarom door onze werkgroep de stichting SPiRiT opgericht t.b.v. alle deelnemers aan de gezamenlijke rechtszaak tegen Spaarbeleg met uitsluitend als doel het terugvorderen van de ingelegde gelden, boeterentes en restschulden. De naam van de stichting is ontleend aan: SPrintplanRecht in de Toekomst. De stichting staat in financieel en administratief opzicht los van Payback, echter om een uniformiteit in aanpak te garanderen m.b.t. andere nog op te richten stichtingen en ervoor te zorgen dat de stichting blijft doen waarvoor zij is opgericht, worden, zijn een aantal zekerheden ingebouwd en wordt controle uitgeoefend. Mocht onverhoopt het geheel toch geen doorgang vinden, dan neemt Payback de financiële consequenties hiervan voor haar rekening (zoals de kosten voor het oprichten van de stichting e.d.). In dat geval worden alle reeds geïnde bijdragen weer terugbetaald aan de deelnemers.

Huidige stand van zaken

Een team van 5 vrijwilligers is momenteel druk bezig met het verwerven van de noodzakelijke machtigingen van degenen die zich hebben aangemeld voor de rechtszaak, zodat de stichting namens deze deelnemers kan optreden en het innen van de bijdragen. Er melden zich nog dagelijks nieuwe belangstellenden aan voor deze rechtszaak. Indien u wilt weten of deelname nog mogelijk is, neemt u dan even contact op met de stichting op het volgende e-mailadres:

info@stichting-spirit.nl

 
 

Terug naar "Index"

Aanpak gezamenlijke rechtszaak
Collectieve rechtszaak en gezamenlijke rechtszaak

In een collectieve rechtszaak, ook wel class action genoemd, wordt namens een aantal gedupeerden (een voor de rechter grote groep anonieme personen) een rechtszaak aangespannen op vrij algemene gronden. De aanname hierbij is, dat deze gronden voor allen geldig zijn, maar dat moet dan ook aangetoond worden. Het standpunt van Payback hierin is altijd geweest, dat deze aanpak waarschijnlijk niet zal leiden tot uitbetaling van ieders individuele vordering (claim). Indien men in het gelijk wordt gesteld, is het vervolgens aan ieder persoonlijk om de vordering alsnog uitbetaald te krijgen. Hierbij moet op individuele basis worden aangetoond een beroep te kunnen doen op de nu verkregen jurisprudentie. De inmiddels bekende uitspraken van dergelijke collectieve zaken lijken het standpunt van Payback hierin te bevestigen.

Als een individuele rechtszaak gekwalificeerd kan worden als maatwerk, kan onze gezamenlijke rechtszaak getypeerd worden als confectie. Het gaat eveneens om een collectieve aanpak, echter ieders naam wordt vermeld in de dagvaarding met de eigen vordering. Het grote voordeel hiervan is, dat ook in dit geval de kosten en de risico’s worden gedeeld, maar dat de groep niet anoniem is. Het nadeel is dat er minder  persoonlijke aandacht kan zijn voor de individuele situatie van de deelnemer naarmate de groep groter wordt.

Griffierechten en explootkosten

Naast de kosten voor juridische bijstand (kosten advocaat) moeten griffierechten en explootkosten worden voldaan. Griffierecht moet vooraf worden afgedragen aan de rechtbank indien sprake is van een vordering op de tegenpartij. Het griffierecht bedraagt 2,2% over het te vorderen bedrag met een maximum van € 4.487,-. Explootkosten zijn de kosten die een deurwaarder in rekening brengt voor het uitbrengen van de vordering aan de tegenpartij. Deze bedragen momenteel (per exploot) zo’n € 60,-.

Waarom een stichting

Griffierecht en explootkosten per deelnemer:

Stel dat de gemiddelde vordering van een groep € 5.000,- per deelnemer is. Dan betekent dit een gemiddelde kostenpost van € 170,- (=  € 110,- + € 60,-) voor elke deelnemer, indien ieder de eigen vordering zou indienen. Het zal duidelijk zijn dat de som van alle griffierechten en explootkosten van een groep de € 4.547,-, zijnde  € 4.487,- + € 60,-, snel te boven zal gaan. Zijn er bijvoorbeeld 250 deelnemers in een groep dan bedragen de totale kosten in dat geval € 42.500,-, zijnde 250 x € 170,-. Deze simpele rekensom maakt duidelijk, dat gezamenlijk procederen via een stichting een financieel voordeel voor de deelnemers kan opleveren.

Administratieve afhandeling

Omdat op naam wordt geprocedeerd, moet er ook per deelnemer een vordering worden ingediend. Dit zou naar schatting twee tot drie maanden extra vertraging van de hele gang van zaken kunnen opleveren. Immers de rechtbank moet alle vorderingen per stuk verwerken indien ieder de eigen vordering zou indienen.

 

Een stichting heeft in deze situatie dus simpelweg tot doel om tijd en geld te sparen door namens alle deelnemers één vordering in te dienen en na incasso hiervan de individuele vorderingen weer aan de deelnemers uit te betalen. Wel moet rekening worden gehouden met oprichtingskosten en exploitatiekosten van een stichting. Maar dan nog kan het financiële voordeel aanzienlijk zijn.

Machtigen van een stichting

Na het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de deelnemers eerst de stichting moeten machtigen om namens hen op te kunnen treden en hun individuele vordering ter incasso aan de stichting moeten overdragen. Immers zonder deze toestemming kan de stichting geen totale vordering namens de deelnemers indienen en ook geen opdracht aan de advocaat verstrekken. De stichting fungeert hier dus als een ‘tussenpersoon’.

Wat is een stichting

Een stichting is een rechtspersoon, bezit derhalve volledige rechtsbevoegdheid en is zelfstandig drager van rechten en verplichtingen. In Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is in een reeks artikelen het stichtingenrecht geregeld. In de statuten van een stichting zijn o.a. het doel van de stichting en de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders vastgelegd. Het kenmerkende verschil met een vereniging is, dat de stichting geen leden heeft en volgens het Burgerlijk Wetboek ook niet mag hebben.

Stichting en vereniging

Zoals gezegd, heeft een stichting geen leden. Controle op het bestuur is dan ook niet mogelijk zoals dat in een vereniging gebeurt, namelijk door een Algemene Leden Vergadering (ALV). Een ALV geeft bijvoorbeeld goedkeuring aan de benoeming van bestuurders en kan bestuursleden ook ontslaan. Teneinde te voorkomen dat de stichting afwijkende doelen zal nastreven, heeft Payback besloten hiertoe in de statuten van stichtingen de volgende bepalingen te laten opnemen en die afwijken van hetgeen gebruikelijk is voor stichtingen:

  • Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar (gebruikelijk is voor onbepaalde tijd);

  • Benoeming van nieuwe bestuursleden behoeft goedkeuring van het bestuur van Payback (gebruikelijk is zelfbenoeming);

  • Wijziging van de statuten behoeft goedkeuring van het bestuur van Payback (gebruikelijk is dat wijzigingen door het stichtingbestuur kunnen worden gedaan).

 
 

Terug naar "Index"

Veel gestelde vragen over SprintPlan
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

Moet ik recht op toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) aanvragen als ik aan de Sprintplanactie wil deelnemen?

Heeft het zin om lid te blijven van Payback, omdat er toch geen rechtszaak komt?

Kan ik een restschuld overhouden?
Ik ben lid van Consument&Geldzaken (rechtszaak sprintplanclaim.nl) of GeSp. Kan ik me dan ook inschrijven voor de Sprintplanactie van de vereniging Payback, waarvan ik ook lid ben?

Ik heb zelf een sprintplan  afgesloten, maar voor mijn twee kinderen ook. Moet ik nu 3 x € 110,00 betalen of gaat het per familie?

Ik heb een SprintPlan afgesloten, maar mijn vrouw heeft niet mede ondertekend. Kan ik de overeenkomst nu vernietigen (“conceptbrief vernietiging door eega”)?

Spaarbeleg geeft me advies om het geschil voor te leggen aan de SGC (Stichting Geschillencommissies) afdeling bankzaken. Is dit verstandig?

 

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

Dit wordt ook wel "met toevoeging" of "Pro Deo" genoemd. Bij het gemeentehuis is het formulier VIV (Verklaring van Inkomen en Vermogen) te verkrijgen. Dit is een soort belasting formulier. Hiermee is uit te rekenen of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Bij een bepaald inkomen en vermogen moet je zelf de kosten voor je advocaat betalen. Zit je hieronder dan heb je recht op gesubsidieerde rechtsbijstand, dit wil zeggen dat je een eenmalige bijdrage moet betalen. Deze bijdrage varieert van € 89 tot € 761 (uiteraard afhankelijk van je inkomen). De rest wordt betaald door de overheid. Het verzoek om in aanmerking te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand wordt door uw advocaat of een medewerker van een Bureau Rechtshulp ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als het verzoek wordt gehonoreerd, wordt een zogeheten 'toevoeging' afgegeven. Hiermee kun je een advocaat opdracht geven om je bij te staan. E.e.a. is ook na te lezen op www.rvr.org bij info balie. Vragen? Stuur dan een e-mail naar info@pay-back.nl  

Moet ik recht op toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand) aanvragen als ik aan de Sprintplanactie wil deelnemen?

Nee, dit is niet nodig. Ook al zou u recht op toevoeging hebben, dan nog dient u een eigen bijdrage te voldoen. Aangezien deze minimaal € 89,00 bedraagt, heeft aanvragen van toevoeging weinig zin. Indien de zaak in hoger beroep verder gaat, kan dit misschien wel gaan spelen.

Heeft het zin om lid te blijven van Payback, omdat er toch geen rechtszaak komt?

Payback spant als vereniging inderdaad zelf geen rechtszaken aan, zoals dat bijvoorbeeld wordt gedaan door de stichting GeSp en door Consument&Geldzaken (SprintplanClaim.nl). Deze belangenbehartigers hebben een collectieve rechtszaak aangespannen. Echter Payback is in de eerste plaats een belangenvereniging en heeft dus meerdere, ook maatschappelijke, doelstellingen (zie onze website). De verenigingsactiviteiten zijn hiervan een afgeleide, zoals o.a. het ondersteunen van leden in geval van incassodreigingen, het verzamelen van kennis en informatie om leden (veelal in groepsverband) in staat te stellen zelf een rechtszaak aan te spannen (zie ook onder ‘De stand van zaken’), etc.

Het standpunt van Payback is namelijk, dat een ieder uiteindelijk zelf zijn recht zal moeten halen. Deelname aan een collectief proces zal o.i. niet leiden tot rechtstreekse schadeloosstelling van de deelnemers: ergens lid van worden en dan maar wachten tot het geld weer op je rekening komt, gaat volgens ons niet werken.

Kan ik een restschuld overhouden?

U kunt alleen een restschuld overhouden in de volgende situaties:

  • indien de maandelijkse betalingen tussentijds verlaagd worden (in een groot aantal brochures wordt aangegeven dat dit kosteloos zou zijn);

  • indien de overeenkomst voortijdig wordt gestopt en de waarde van de belegging op dat moment lager is dan de grootte van de lening.

Ik ben lid van Consument&Geldzaken (rechtszaak sprintplanclaim.nl) of GeSp. Kan ik me dan ook inschrijven voor de Sprintplanactie van de vereniging Payback, waarvan ik ook lid ben?

De door Consument&Geldzaken en GeSp aangespannen gerechtelijke procedures betreffen collectieve rechtszaken voor zover ons bekend. U kunt hier voorlopig aan blijven deelnemen en het resultaat ervan afwachten. U kunt echter maar één individuele rechtszaak aanspannen, dus uiteindelijk zult u een definitieve keuze moeten maken.

Ik heb zelf een sprintplan  afgesloten, maar voor mijn twee kinderen ook. Moet ik nu 3 x € 110,00 betalen of gaat het per familie?

De bijdrage is per aangelegd dossier. Het gaat hier namelijk niet om een collectieve rechtszaak, maar om een groepsgewijze aanpak van individuele rechtszaken. In dit voorbeeld bedragen de (initiële) kosten dus 3 x  € 110,00.

Ik heb een SprintPlan afgesloten, maar mijn vrouw heeft niet mede ondertekend. Kan ik de overeenkomst nu vernietigen (“conceptbrief vernietiging door eega”)?

Allereerst adviseren we met klem om niet zonder juridische begeleiding een dergelijke brief te versturen.

De vraag refereert aan de d.d. 25-08-04 gedane uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam inzake de, o.a. door de stichting Eegalease, aangespannen rechtszaak over de kwestie 'is aandelenlease een vorm van huurkoop?'. De rechter oordeelde dat dit inderdaad het geval is (voor de producten van Dexia) en dat betekent weer dat de handtekening van de echtgeno(o)t(e) vereist is.

De vraag is echter, is SprintPlan een vorm van huurkoop? Vooralsnog gaan wij ervan uit, dat dit niet het geval is. Een van de kenmerken van huurkoop is namelijk, dat de contractant aan het einde van de contractperiode eigenaar wordt van bijv aandelen. Bij SprintPlan is daar echter geen sprake van: er wordt een lening verstrekt, waarover alleen rente en geen aflossing wordt betaald, waarmee participaties in een beleggingsfonds worden aangekocht. De waarde van de participaties worden aan het eind van de rit verrekend met de verstrekte lening. M.a.w. u wordt geen eigenaar van aandelen, noch was dit de bedoeling. Tenzij juristen hierover een andere mening krijgen (zeg nooit nooit), zien we SprintPlan vooralsnog niet als een vorm van huurkoop.

 

Bij de recent gestarte Sprintplanactie via Bosselaar & Strengers is ook sprake van vernietiging. Echter dit heeft geen betrekking op de eegalease-situatie, maar op vernietiging als gevolg van dwaling cq ontbinding van de overeenkomst als gevolg van falende zorgplicht.

 

Spaarbeleg geeft me advies om het geschil voor te leggen aan de SGC (Stichting Geschillencommissies) afdeling bankzaken. Is dit verstandig?

De uitspraken van de SGC, die verschillende mensen ons hebben toegezonden, vallen allemaal in het voordeel van Spaarbeleg uit. In onze ogen is dit een typisch voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt. We zijn dan ook niet verbaasd, dat Spaarbeleg haar klagende klanten dit adviseert. Een gang naar de SCG is ‘kat in het bakkie’ voor Spaarbeleg.

Het ergste is, dat er nog een addertje onder dit gras zit, want indien u uw klacht voorlegt aan de SGC, dan gaat u een (drie-partijen-)overeenkomst aan, die bepaalt dat u en Spaarbeleg akkoord gaan met de uitspraak van de SGC. Bij een negatieve uitkomst, moet u dus eerst voor de rechter deze uitspraak weer gaan aanvechten, alvorens u het eigenlijke geschil weer aan de rechter kunt voorleggen. Ons idee hierover: “neem een advocaat en stap direct naar de rechter”.

NB          Achtereenvolgens de Reclame Code Commissie en recentelijk de rechtbank in Utrecht hebben van de door Spaarbeleg gehanteerde (standaard) argumenten t.a.v. misleiding respectievelijk het (niet) nakomen van de zorgplicht (voor dit college en in brieven aan klanten) behoorlijk gehakt gemaakt!

Verjaring van rechtsvorderingen

De tijd vliegt

Vooralsnog lijkt er weinig gevaar voor het verjaren van rechtsvorderingen tegen Dexia, Levob, Spaarbeleg en andere aanbieders van leaseproducten, die hierna met Aanbieders worden aangeduid. Maar de tijd vliegt. Let op dat de tijd om op te komen voor uw rechten niet vervliegt!!!!

Tevens is van belang dat de verjaring voorkomen wordt, met name in de "eega-lease" gevallen om lease-overeenkomsten die al in de afgelopen jaren zijn geëindigd alsnog te kunnen vernietigen.

Gedupeerden van Aanbieders die op dit moment eigenlijk nog alleen de kat uit de boom kijken wordt aangeraden om toch vooral niet stil te blijven zitten. Het is verstandig om juridische bijstand in te schakelen maar toch tenminste bij aangetekende brief alle rechten en verweren naar uw Aanbieder(s) voor te behouden.

 Verschillende verjaringstermijnen

Er zijn verschillende verjaringstermijnen. Maar ze hebben met elkaar gemeen dat het allemaal keiharde wettelijke termijnen zijn. Het is helaas niet zo dat ze "in zielige gevallen" minder strak door de rechter worden gehanteerd.

Ontbinding wegens wanprestatie

De meest heldere verjaringtermijn is die betreffende ontbinding van een overeenkomst wegens wanprestatie. Het inroepen van ontbinding kan gedurende 5 jaar vanaf het moment van ontdekken van de wanprestatie. Gezien het in 2002 in de publiciteit komen van de hele materie in de media, zal niet snel gesteld kunnen worden dat er al meer dan 5 jaar bekendheid met een wanprestatie door de Aanbieders sprake is geweest.

Voorts een termijn van 5 jaar betreffende het ongedaan kunnen maken van hetgeen door partijen uit hoofde van een overeenkomst is verricht. Dat is bijvoorbeeld van belang als de overeenkomst inmiddels al ontbonden of beëindigd is.

Er zullen momenteel waarschijnlijk nog geen overeenkomsten aan de orde zijn die nu al meer dan 5 jaar geleden zijn ontbonden of geëindigd.

Dwaling en misleiding

Dan is er een verjaringstermijn van drie jaar voor vorderingen gebaseerd op dwaling en misleiding door Aanbieders. Dat zijn vorderingen die leiden tot vernietiging van de overeenkomst (ook al is die reeds geëindigd) Binnen 3 jaar na het ontdekken van die dwaling of misleiding waarop vernietiging van de overeenkomst kan worden gebaseerd moet de vernietiging worden ingeroepen. 

Aangezien de materie in 2002 in de publiciteit is gekomen is het verstandig, ter vermijding van discussie over het moment van ontdekken en dus over de aanvang van de termijn,  Aanbieders nu aan te schrijven als hiervoor aangegeven. Er mag in geen geval een periode langer dan 3 jaar tussen het ontdekken en het verzenden van de brief zitten.

Aangaan overeenkomst zonder toestemming eega 

Vervolgens is er ook een verjaringstermijn van drie jaar voor de echtgenote(n)(s) en geregistreerde partners om de aandelenlease-overeenkomst te vernietigen als deze zonder hun toestemming is aangegaan. Die termijn van 3 jaar gaat lopen vanaf het moment van het ontdekken van het aangegaan zijn van die overeenkomst.

Ingeval de overeenkomst korter dan 3 jaar geleden is aangegaan is het absoluut aan te raden binnen 3 jaar na het afgesloten zijn van de overeenkomst de vernietigingsbrief te verzenden. Er kan dan geen discussie zijn over het binnen 3 jaar na het ontdekken inroepen van de vernietiging. Ook als de overeenkomst langer geleden gesloten is en ook al zou de overeenkomst geëindigd zijn, is het aan te raden de vernietigingsbrief snel te zenden. Helder moet zijn dat er niet meer dan drie jaar verstreken is tussen het ontdekken van het zonder toestemming aangegaan zijn van een overeenkomst en het sturen van de vernietigingsbrief.

 

Al met al zullen er nog weinig situaties denkbaar zijn waar inmiddels een verjaringstermijn heeft toegeslagen. Wel zijn er met name betreffende de 3-jaarstermijn veel gevallen voorstelbaar waar het van belang is niet langer te blijven wachten.

 

Met dank aan advocaat Mr. Peter Ruysch van EBH Advocaten

 

Over  de werkgroep Sprintplan (WSP)

Waarom een aparte werkgroep

De Werkgroep Sprintplan (WSP) houdt zich specifiek bezig met één van de vele aandelenleaseconstructies, genaamd SprintPlan. WSP is vanaf maart dit jaar actief geworden. Eerdere pogingen om een werkgroep op te starten, zijn door allerlei redenen niet gelukt. Eén van de oorzaken is, dat het erg veel moeite kost om mensen te interesseren om aan een werkgroep deel te nemen. Daarnaast zijn velen nog steeds van mening, dat het lid worden van één van de clubs, die de belangen van gedupeerden van aandelenlease behartigen, volstaat en dat het dan allemaal vanzelf wel goed zal komen. De vereniging Payback is echter een geheel andere mening toegedaan: zelf actief worden om samen met andere leden de strijd aan te gaan en de veroorzakers van deze ellende ter verantwoording te roepen.

Het werkterrein

Andere vormen hiervan zijn momenteel niet bekend. Het product werd verkocht door Spaarbeleg, een dochter van Aegon. De verkoop gebeurde rechtstreeks door Spaarbeleg. Wat betreft de marketing van dit product, het is kennelijk voornamelijk verkocht aan houders van spaarrekeningen bij Spaarbeleg zelf. Andere potentiële klanten werden actief benaderd door tussenpersonen, die soms zelfs van huis aan huis colportage gebruik maakten.

De indruk bestaat voorts dat in deze doelgroep, in principe traditionele spaarders, veel minderjarigen en ouderen voorkomen. Het product Sprintplan zelf lijkt namelijk bedrieglijk veel op een vorm van sparen, waardoor in potentie vele tienduizenden onervaren en onwetende spaarders in de val zijn gelopen. Onervaren en onwetend m.b.t. aandelen en investeren dus. Nog steeds zijn er mensen die er nu pas achterkomen, dat ze geen spaarrekening hebben, maar aan het beleggen zijn met geleend geld, getuige altans de vele brieven en e-mails die we nog steeds ontvangen.

De doelstellingen
  • Het bouwen van een case op basis waarvan met succes schadeloosstelling voor de rechter kan worden afgedwongen door leden van Payback;

  • Het bouwen van een case op basis waarvan met succes de procesgang bij de Stichting Geschillencommissie Bankzaken (SGC) kan worden aangevochten door leden van Payback;

  • Het ondersteunen van leden van Payback o.m. door het verstrekken van actuele en achtergrondinformatie, het benaderen van advocatenkantoren, etc.

 

 

 
 
 
   
 
 
]
] ]

] ] ]
]
Deze pagina is gemaakt in 0.2974 seconden. [Aantal Bezoekers: 476252]  Powered by SOOP Portal version Raven RC1
]
] ]